Gauze

Sharkstooth Gauze 8pt

Sharkstooth Gauze 8pt
Sharkstooth Gauze 8pt

95% Cotton / 5% Polyester – 95 gm/m²

White, Black
472cm/186″, 550cm/216″, 635cm/250″
945cm/375″, 1097cm/432″

Grey
635cm/250″, 945cm/375″, 1097cm/432″
NDFR: BS5867/EN13773 Class 1 /M1

Shade range

Sharkstooth Gauze 8pt Lite

Sharkstooth Gauze 8pt Lite
Sharkstooth Gauze 8pt Lite

95% Cotton / 5% Polyester – 85gm/m²

White, Grey, Black
1200cm/472″
NDFR: BS5867/EN13773 Class 1

Shade range

Square Gauze

Square Gauze
Square Gauze

95% Cotton / 5% Polyester – 75 gm/m²

White, Grey, Black
1097cm/432″
NDFR: BS5867

Shade range

Reflective Gauze

Reflective Gauze
Reflective Gauze

67% Polyester/ 33% Metallic Bobbinet – 55gm/m²

Silver
900cm/354”
NDFR: BS5867

Shade range

Scenic Gauze

Scenic Gauze
Scenic Gauze

100% Cotton Bobbinet – 40gm/m²

White, Grey, Black
1000cm/393″
NDFR: BS5867/EN13773 Class 1/ M1

Shade range

Fine Gauze

Fine Gauze
Fine Gauze

100% Cotton Bobbinet – 60gm/m²

White, Black
732cm/288″
NDFR: BS5867/EN13773 Class1/M1

Shade range